PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Gradski muzej Bjelovar omogućava pristup informacijama o svojem radu redovitim objavljivanjem informacija putem internetske stranice te davanjem informacija korisniku koji je podnio Gradskom muzeju Bjelovar zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Osnovni propis u Republici Hrvatskoj koji uređuje ovo područje jest:

• Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13),
• Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 85/15).

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama korisnik može ostvariti podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gradskom muzeju Bjelovar na jedan od slijedećih načina:
• na adresu: Trg Eugena Kvaternika 1, 43000 Bjelovar
• na broj fax-a: 043-243-220
• elektroničkom poštom na adresu: gradskimuzej@optinet.hr

Usmeno postavljeni zahtjevi primat će se na broj telefona 043/243-213, petkom od 13,00 do 14,00 sati.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama i dostaviti:

OBRAZAC 1 – Zahtjev za pristup informacijama
OBRAZAC 2 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
OBRAZAC 3 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Naknada stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije

Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14 i 15/14 – Ispravak)

• Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (2019)
• Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (2020)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Skip to content