ODLUKA o otpisu i prodaji službenog vozila putem javne dražbe

– ODLUKA

Na temelju članka 15. Statuta Gradskog Muzeja Bjelovar radi provođenja javne dražbe zbog prodaje rabljenog vozila donosi sljedeću

ODLUKA
o otpisu i prodaji službenog vozila putem javne dražbe

I PODACI O VOZILU

Podaci o vozilu:

Vrsta vozila: osobni automobil,
marka FIAT,
tip vozila: Ducato Panorama 10
boja vozila: bijela,
broj šasije: ZFA23000005157422,
radni obujam motora u cm3: 1925,
snaga vozila 60 kw
godina proizvodnje 1995.,
prijeđeni kilometri: 125521,
odjavljen.

Procijenjena tržišna vrijednost službenog vozila iznosi 4.000,00 kn (kuna), što je i najniža vrijednost za koju se predmetno vozilo može prodati.

II NAČIN I UVJETI PRODAJE

Ako se za javnu dražbu prijavi samo jedan ponuditelj, a ispunjava uvjete iz dražbe Povjerenstvo može utvrditi njegovu ponudu u početnoj visini kao najpovoljniju.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi. (zbog stvarnih ili pravnih nedostataka).

Vozilo se može pregledati radnim danom od 09,00-12,00 sati, na adresi: Gradski muzej Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 1, 43000 Bjelovar, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na tel: 043/ 244207

III POSTUPAK PRIKUPLJANJA I SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:
– ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, OIB, adresu i broj za kontakt.
– preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno preslika izvatka iz sudskog, odnosno obrtnog registra
– ponuđena kupoprodajna cijena

  • potpis ovlaštene osobe ponuditelja i/ili otisak pečata tvrtke

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na naknadu istih. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.

Napomena: Kada se upisuje ponuda – ponuditelj upisuje vrijednost veću od početne cijene.

Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda vozilo se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.

IV ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za ostavu ponude je 15 dana od objave natječaja. Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj – za Javni poziv za prodaju službenog vozila“ preporučeno poštom na adresu: Gradski muzej Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 1, 43000 Bjelovar ili osobnom dostavom na navedenu adresu, u roku za dostavu ponuda, do 14,00 sati.
Ponude koje stignu nakon navedenog datuma neće se uvažiti.

Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na ponudi naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka. Ponude se do otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.

O provedbi postupka nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke te rezultate objavljuje na mrežnoj stranici muzeja i oglasnoj ploči.

Povjerenstvo vrši odabir ponuda između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete iz oglasa i javno objavljuje da je odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju odluku unosi u zapisnik.

Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Povjerenstvo će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda, neovisno da li su osobno prisutni ili se njihovo sudjelovanje može provesti na način da se telefonskim putem u nadmetanje uključi ovlaštena osoba prema podacima iz pisane ponude.

U provođenju dopunskog usmenog nadmetanja na odgovarajući način se primjenjuju pravila propisana za postupak usmene javne dražbe.

Ravnatelj na temelju Odluke i zapisnika Povjerenstva donosi Odluku o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora s odabranim ponuditeljem.

V PRODAJA I ZAKLJUČENJE UGOVORA

Sa najpovoljnijim ponuditeljem bit će zaključen ugovor o kupoprodaji, a isporuka vozila izvršit će se nakon uplate cjelokupnog ponuđenog iznosa kupoprodajne cijene.

Ponuditelj koji ostvari pravo na kupnju navedenog službenog vozila dužan je s Gradskim muzejem Bjelovar sklopiti ugovor u roku od 8 dana od dana objave odluke Povjerenstva, a u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti ugovorenu cijenu na račun Gradskog muzeja Bjelovar broj: IBAN HR4824020061100000310 te u roku od 3 dana od uplate kupovine preuzeti kupljeni automobil sa pripadajućom dokumentacijom uz zapisnik o preuzimanju.

Najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude nakon okončanja javne dražbe i unošenja u zapisnik utvrđenja Povjerenstva o ponudi koju smatra najpovoljnijom, koji ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji u za to ostavljenom roku, ili ne uplati u cijelosti ugovorenu cijenu u skladu sa sklopljenim ugovorom, gubi pravo, a vozilo će se ponovno izložiti prodaji na javnoj dražbi.

Porez na promet i druge tražbine vezane za prodaju te sve troškove vezane za prijenos vlasništva snosi kupac.

Vozilo nije u sustavu PDV-a, te kupac ne plaća poreza na izlicitiranu cijenu.

VI STUPANJE NA SNAGU

Ova odluka stupa na snagu danom objave, a ista će biti objavljena na mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči Gradskog muzeja Bjelovar.

Gradski muzej Bjelovar pridržava pravo poništiti objavljenu javnu dražbu u cijelosti ili djelomično, bez posebnog obrazloženja, do donošenja Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji.

Ravnatelj:
Milan Pavlović, prof.

Skip to content