Natječaj za ravnatelja Gradskog muzeja Bjelovar

Na temelju članka 26. stavak 7. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19, 114/22), članka 13. Statuta Gradskog muzeja Bjelovar („Službeni glasnik“ Grada Bjelovara broj 3/20, broj 9/22)  i odluke Upravnog vijeća Klasa: 007-02/23-01/01, Ur.broj: 2103-1-45-02-23-1 od 13.06.2023 Gradski muzej Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelj/ica Gradskog muzeja Bjelovar M/Ž ( 1 izvršitelj/ica )

Za ravnatelja/icu Muzeja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o muzejima i Statutom muzeja.

Potrebni stručni uvjeti:

  • osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i  diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
  • najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
  • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,
  • uz prijavu potrebno predložiti četverogodišnji program rada Muzeja

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17)

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje a koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Uz pisanu prijavu koju je potrebno vlastoručno potpisati za natječaj kandidati/nje su dužni priložiti:

  • vlastoručno potpisan životopis ;
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome);
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice);
  • potvrda poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu  i vrsti poslova koje kandidat obavlja te trajanju radnog odnosa (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radu ili drugo);
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja) ;
  • četverogodišnji program rada Muzeja

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a  kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, dužan/na se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo na prednosti pri zapošljavanju kod prijema u javnu službu i javne ustanove sukladno članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21) dužan/na je pored dokaza o ispunjavanja traženih uvjeta, priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te je  dužan i priložiti dokaze propisane čl. 103 st.1 . Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan/na je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/nom na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Prijave s dokumentacijom primaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i mrežnim stranicama Gradskog muzeja Bjelovar (https://gradski-muzej-bjelovar.hr/), isključivo preporučenom pošiljkom na adresu: Gradski muzej Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 1, 43000 Bjelovar, s naznakom „Za Natječaj“

Prijavom na ovaj natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat s pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka i njegove svrhe, kao i o zaštiti njihova čuvanja, te njihovim pravima, a sve u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18).
Kandidat prijavom na ovaj natječaj daje izričitu suglasnost Gradskom muzeju Bjelovaru na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka kao i suglasnost za objavu istih kao rezultata natječaja.

Rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru je najviše 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Gradski muzej Bjelovar zadržava pravo poništenja ovoga natječaja bez navođenja razloga za poništenjem.

                                                                                                             Gradski muzej Bjelovar

Skip to content