Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Temeljem čl. 21 Statuta Gradskog muzeja Bjelovar i članka 55. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) Gradski muzej Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme: PRIPRAVNIK U ARHEOLOŠKOM ODJELU – 1 izvršitelj (m/ž)

Kandidati/nje moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 • visoka stručna sprema (Filozofski fakultet – studij arheologije)
 • pripravnik bez položenog stručnog ispita uz uvjet polaganja stručnog ispita prema
  važećem Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Prednost imaju kandidati koji imaju iskustvo rada u muzejima, terenskog arheološkog
  rada te muzeološkog rada na obradi arheološke građe u muzejskim programima

Na javni natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, dužan/na se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017, 98/2019) dužan/na je pored dokaza o ispunjavanja traženih uvjeta, priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te je dužan i priložiti dokaze propisane čl. 103 st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18, 32/20), dužan/na je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Uz pisanu prijavu koju je potrebno vlastoručno potpisati za natječaj kandidati/nje su dužni priložiti:

 • životopis (potpisan);
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome);
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice);
 • elektronički zapis ili potvrdu nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji;
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (izdano od dana objave natječaja).
  Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
  Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.
  Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
  Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/nom na javni natječaj

Prijave s dokumentacijom primaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, isključivo preporučenom pošiljkom na adresu: Gradski muzej Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 1, 43000 Bjelovar, s naznakom „Za Natječaj“
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

GRADSKI MUZEJ BJELOVAR

Skip to content